پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:
  
  
  
سايز تصوير
  
  
  
  
  
Thumbnail URL
  
چک باکس انتخاب
DSC_5214.JPGDSC_5214303 KB 768 x 513خير
  
DSC_5216.JPGDSC_5216358 KB 768 x 513خير
  
DSC_5224.JPGDSC_5224333 KB 768 x 513خير
  
DSC_5226.JPGDSC_5226301 KB 768 x 513خير
  
DSC_5232.JPGDSC_5232337 KB 768 x 513https://www.nigceng.ir/DocLib4/Forms/Thumbnails.aspx?RootFolder=%2FDocLib4%2F01datasenter&FolderCTID=0x01200060D568AD46E5F94C8E60F3C2D3C25B7D&View=%7BBDF26138%2D5701%2D4C42%2DB4B1%2D37BD45054FCC%7Dافتتاح مرکز داده شرکتبله
  
DSC_5235.JPGDSC_5235334 KB 768 x 513خير
  
DSC_5237.JPGDSC_5237334 KB 768 x 513خير
  
DSC_5243.JPGDSC_5243355 KB 768 x 513خير
  
DSC_5246.JPGDSC_5246292 KB 768 x 513خير
  
DSC_5249.JPGDSC_5249346 KB 768 x 513خير
  
DSC_5251.JPGDSC_5251424 KB 768 x 513خير
  
DSC_5257.JPGDSC_5257299 KB 768 x 513خير
  
DSC_5259.JPGDSC_5259368 KB 768 x 513خير
  
DSC_5260.JPGDSC_5260358 KB 768 x 513خير
  
DSC_5265.JPGDSC_5265349 KB 768 x 513خير
  
DSC_5266.JPGDSC_5266304 KB 768 x 513خير
  
DSC_5269.JPGDSC_5269335 KB 768 x 513خير
  
DSC_5271.JPGDSC_5271397 KB 768 x 513خير
  
DSC_5275.JPGDSC_5275354 KB 768 x 513خير
  
DSC_5277.JPGDSC_5277396 KB 768 x 513خير
  
DSC_5284.JPGDSC_5284444 KB 768 x 513خير