اندازۀ تصویر
  
  
  
  
  
URL نمایش گرافیکی
  
Selection Checkbox
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (1).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (1)258 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (10).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (10)374 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (109).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (109)374 KB 768 x 5131398/4/10 09:20 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (16).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (16)311 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (17).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (17)319 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (25).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (25)460 KB 768 x 5131398/4/10 09:26 غ.مhttps://www.nigceng.ir/DocLib4/Forms/Thumbnails.aspx?RootFolder=%2FDocLib4%2F01esalati&FolderCTID=0x01200060D568AD46E5F94C8E60F3C2D3C25B7D&View=%7BBDF26138%2D5701%2D4C42%2DB4B1%2D37BD45054FCC%7Dمراسم تودیع و معارقه سرپرست پژوهش و فناوریبلی
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (28).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (28)767 KB 768 x 11501398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (29).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (29)324 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (31).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (31)383 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (33).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (33)458 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (38).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (38)284 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (43).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (43)449 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (50).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (50)424 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (53).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (53)326 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (56).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (56)322 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (59).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (59)342 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (61).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (61)345 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (66).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (66)306 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (72).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (72)383 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (75).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (75)423 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (78).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (78)412 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (8).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (8)391 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (82).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (82)459 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (90).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (90)478 KB 768 x 5131398/4/10 09:19 غ.منخیر
  
تودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (96).JPGتودیع و معارفه اسمعیلی فر و اصالتی با حضور صلواتی 9-4-98 (96)425 KB 768 x 5131398/4/10 09:20 غ.منخیر