اندازۀ تصویر
  
  
  
  
  
URL نمایش گرافیکی
  
Selection Checkbox
DSC_6339.JPGDSC_6339399 KB 768 x 5131398/5/8 18:14 غ.ونخیر
  
DSC_6340.JPGDSC_6340425 KB 768 x 5131398/5/8 18:15 غ.وhttps://www.nigceng.ir/DocLib4/Forms/Thumbnails.aspx?RootFolder=%2FDocLib4%2F01igat%2010&FolderCTID=0x01200060D568AD46E5F94C8E60F3C2D3C25B7D&View=%7BBDF26138%2D5701%2D4C42%2DB4B1%2D37BD45054FCC%7Dدیدار مدیرعامل با همکاران طرح خط دهم بلی
  
DSC_6349.JPGDSC_6349416 KB 768 x 5131398/5/8 18:14 غ.ونخیر
  
DSC_6351.JPGDSC_6351374 KB 768 x 5131398/5/8 18:14 غ.ونخیر