عرض تسلیت در پی در گذشت مرحوم حسین زینلی لاسیبی همکار شاغل در طرح خط انتقال گاز ششم سراسری
  
  
  
طرح شناسایی و آگاهی بخشی پیمانکاران فنی انتقال گاز ایران