انجام خدمات فنی و مدیریتی بر پروژه های BOT طرح توسعه میادین شوریجه و سراجه1399/07/13