تامین خدمات ایمنی و آتش نشانی مجتمع انبارهای شهید طاهری1399/04/29
تامین خدمات انبارداری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری1399/04/29
تأمين خدمات نگهبانی ساختمانهای مرکزی و انبارها1399/04/25
تأمين خدمات تنظیفات، آبدارخانه ها، پست و نامه رسانی در تهران 1399/04/25