شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
 

 مسابقه روابط عمومی

نام *
نام خانوادگی *
تلفن همراه *
1-شایعه چیست؟


2- ارتباط افراد از طریق شبکه اینترنت چه نوع ارتباطی است؟


3-سرگرمی و تفریح از فعالیتهای عمده کدام نوع ارتباط است؟


4-کدام گزینه جزو وسایل ارتباط جمعی است ؟


5-در کدام نوع ارتباطات " آثار پیام " قابل رویت است؟


6-کدام نوع ارتباط از دقت بیشتری برخوردار است؟


7- برجسته ترین نمود و ویژگی انسان چیست؟


8- شکل اصلی انتقال پیام در ارتباطات سازمانی کدام است


9-کدامیک از ابزارهای ارتباطی زیر تنوع بالایی داشته و می توان امکانات آن را بصورت آفلاین ملاحظه کرد


10-کدامیک از ابزارهای زیر اپلیکیشن محسوب نمی شود