آگهی مزایده عمومی مربوط به فروش یک قلم انواع ضایعات آهن آلات اسقاط و از رده خارج واقع در انبار ماهشهر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران1402/03/17