نظام پیشنهادها

نام *
نام خانوادگی *
تلفن
تلفن همراه *
عنوان پیشنهاد *
شرح وضع موجود و علل پیدایش مشکل *
شرح وضعیت مطلوب پس از اجرا *
زمینه پیشنهاد
کمبیته/دبیرخانه
آیا این پیشنهاد را قبلا اجرا کرده اید
نوع پیشنهاد
پیش بینی هزینه سالیانه اجرای پیشنهاد
پیش بینی درآمد سالیانه حاصل از پیشنهاد
منافع حاصله از پیشنهاد


فایل پیوست
اولویت پیشنهاد
تصویر امنیتی *