دامنه فعاليتها

شركت مهند​​​سي و توسعه گاز ايران يكي از شركت هاي تابعه شركت ملي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجرايي طرح هاي صنعت نفت پايه گذاري شده است.
- انجام كليه امور مطالعاتي اعم از اقتصادي، فني و توجيهي طرح هايي كه از سوي شركت ملي گاز ايران ابلاغ مي شود.

  •  انجام كليه امور مهندسي اعم از بنيادي (پايه) و تفصيلي در خصوص طرح هاي ابلاغي.
  •  طراحي، نظارت و اجراي كليه عمليات مهندسي و ساختمان از جمله احداث و توسعه سيستم هاي توليد و جمع آوري و انتقال گاز، تأسيسات سرچاهي، پالايشگاهها و تأسيسات نم زدايي، خطوط انتقال، تغذيه و توزيع گاز، ايستگاه هاي تقويت و تقليل فشار گاز، سيستم هاي مخابراتي، تلمبه خانه، كارهاي ساختماني و زيربنايي و انواع سازه هاي دريايي و تأسيسات مربوطه در داخل و خارج كشور.
  • انجام كليه امور مربوط به تداركات و تأمين اقلام مورد نياز طرح ها و پروژه ها از داخل و خارج كشور.
  •  انجام هر گونه فعاليت علمي، فني، مالي، بازرگاني و خدماتي كه براي توسعه شركت لازم باشد.