نام
پیش نمایش استفاده از تابلوي برق معيوب و جانمايي نامناسب كپسول اطفا حريق
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند