نام
پیش نمایش عدم رعايت فاصله مجاز دپوي خاك (60cm) و احتمال ريزش از لبه كانال
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند