نام
پیش نمایش احتمال ريزش خاك از لبه ترانشه و صدمه به كارگران،عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي،قرارگرفتن در معرض شرايط ناايمن
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند