نام
پیش نمایش استفاده از كابلهاي فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 576 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند