نام
پیش نمایش عدم مهار سيلندرهاي تحت فشار و نداشتن كلاهك
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند