نام
پیش نمایش استفاده از شلنگهاي طولاني گاز و ساپورت نكردن كپسولهاي گاز
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند