نام
پیش نمایش جانمايي نامناسب و وجود تجهيزات اضافي در اطراف كپسول اطفا حريق كه استفاده از كپسول را مشكل نموده است
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 576 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند