نام
پیش نمایش استفاده از ساپورتهاي نامناسب و متحرك به جاي داربست و عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند