نام
پیش نمایش مهار نامناسب لوله و عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي،سكوي كار ناايمن
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند