نام و نام خانوادگی *

نام پروژه *

شماره همراه *

1- وظایف مسئول HSE (پیمانکار و نظارت) را به صورت موردی بیان نمایید. *

2- در خصوص بهتر شدن عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه ها پیشنهادات خود را بیان نمایید. *

3- شرکت مهندسی و توسعه گاز به عنوان کارفرما چه اقداماتی را می تواند انجام دهد که موجب بهبود وضعیت HSE در پروژه ها گردد؟ *