نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1394/11/11 13:12System Account15
default.master
default.master
  
1395/02/11 12:40System Account15
default1.master
default1.master
  
1394/12/03 15:00System Account3
Home-HSE.master
Home-HSE.master
  
1394/12/03 14:53System Account15
Hse.master
Hse.master
  
1394/12/08 13:53System Account15
Intranet_16_HSE.master
Intranet_16_HSE.master
  
1399/03/17 15:23System Account15
minimal.master
minimal.master
  
1394/11/11 13:12System Account4
oslo.master
oslo.master
  
1394/11/11 13:12System Account15
oslo.preview
oslo.preview
  
1394/11/11 13:12System Account15
seattle.master
seattle.master
  
1394/11/11 13:12System Account15
seattle.preview
seattle.preview
  
1394/11/11 13:12System Account15
seattle_GAS_Main_peymanha.master
seattle_GAS_Main_peymanha.master
  
1394/11/26 8:38System Account15
seattle_HSE.master
seattle_HSE.master
  
1394/11/26 10:13System Account15
v2.master
v2.master
  
1394/11/11 13:12System Account4
v4.master
v4.master
  
1394/11/11 13:12System Account
v4_Hse.master
v4_Hse.master
  
1394/12/08 14:38System Account
v4-home.master
v4-home.master
  
1394/11/11 13:12System Account
v4-orgin.master
v4-orgin.master
  
1394/11/11 13:12System Account4
نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1394/11/11 13:12System Account15
default.master
default.master
  
1395/02/11 12:40System Account15
default1.master
default1.master
  
1394/12/03 15:00System Account3
Home-HSE.master
Home-HSE.master
  
1394/12/03 14:53System Account15
Hse.master
Hse.master
  
1394/12/08 13:53System Account15
Intranet_16_HSE.master
Intranet_16_HSE.master
  
1399/03/17 15:23System Account15
minimal.master
minimal.master
  
1394/11/11 13:12System Account4
oslo.master
oslo.master
  
1394/11/11 13:12System Account15
oslo.preview
oslo.preview
  
1394/11/11 13:12System Account15
seattle.master
seattle.master
  
1394/11/11 13:12System Account15
seattle.preview
seattle.preview
  
1394/11/11 13:12System Account15
seattle_GAS_Main_peymanha.master
seattle_GAS_Main_peymanha.master
  
1394/11/26 8:38System Account15
seattle_HSE.master
seattle_HSE.master
  
1394/11/26 10:13System Account15
v2.master
v2.master
  
1394/11/11 13:12System Account4
v4.master
v4.master
  
1394/11/11 13:12System Account
v4_Hse.master
v4_Hse.master
  
1394/12/08 14:38System Account
v4-home.master
v4-home.master
  
1394/11/11 13:12System Account
v4-orgin.master
v4-orgin.master
  
1394/11/11 13:12System Account4