پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
اصلاحات در برخي از واحدهاي پالايشگاهپالايشگاه گاز سرخون و قشم
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
دريافت و فرآورش گاز جنوب فارس شامل : تابناك ، شانول ، وراوي و هما پالايشگاه گاز پارسيان
  
افزايش ظرفيت توليد پالايشگاه ايلام تا سقف 2/10ميليون متر مكعب وكمك به تثبيت جريان گاز غرب كشور و جلوگيري از افت فشارگاز استان همدان وافزايش 50% خوراك تحويلي به پتروشيمي ايلام (اتان ، گاز مايع و مايعات گازي )پالايشگاه گاز ايلام
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز سرخون و قشم
  
پالايشگاه گاز ايلام
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان
  
پالايشگاه گاز پارسيان