نـام پروژه
سال
ماه
شماره پروژه
طــول (كيلومتر)
قطــر (اينچ)
حجم گاز انتقالي (م.م.م. ر)
منبع تامين اعتبار
ابتداي خط
انتهاي خط
تاريخ شروع طراحي
تاريخ خاتمه طراحي
نام پيمانكار
مبلغ پيمان مشاور
واحد مبلغ پيمان مشاور
نام مشاور طراحي
مبلغ پيمان
واحد مبلغ پيمان
بودجه مصوب
مشاور نظارتي
سال بودجه مصوب
واحد بودجه مصوب
جذب از بودجه تاكنون
سال جذب بودجه
واحد جذب از بودجه
درصد پيشرفت طراحي طبق برنامه
درصد پيشرفت طراحي واقعي
نوع پيمان
تاريخ شروع اجرايي
تاريخ خاتمه اجرايي
درصد پيشرفت اجرا طبق برنامه
درصد پيشرفت اجرا واقعي
درصد پيشرفت كل پروژه طبق برنامه
درصد پيشرفت كل پروژه واقعي
توضيحات
نام پروژه ارجاعي
نام پيمانكار 2
ضمیمه ها