دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران ( نسخه PDF)
دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران ( نسخه WORD)
دستور العمل ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازندگان/فروشندگان PDF)
دستور العمل ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازندگان/فروشندگان WORD)
فرم پ گزارش شناخت کالا (PDF)
فرم پ گزارش شناخت کالا (WORD)
اسناد استعلام ارزیابی کیفی مشاوران