اندازۀ تصویر
  
  
  
احتمال ريزش خاك از لبه ترانشه و صدمه به كارگران،عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي،قرارگرفتن در معرض شرايط ناايمن.JPGاحتمال ريزش خاك از لبه ترانشه و صدمه به كارگران،عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي،قرارگرفتن در معرض شرايط ناايمن1024 x 768256 KB 1394/12/18 09:59 غ.م/HSE/DocLib1/Forms/DispForm.aspx?ID=19
استفاده از تابلو برق معيوب و مستهلك.JPGاستفاده از تابلو برق معيوب و مستهلك1024 x 768169 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از تابلوي برق معيوب و جانمايي نامناسب كپسول اطفا حريق.JPGاستفاده از تابلوي برق معيوب و جانمايي نامناسب كپسول اطفا حريق1024 x 768197 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از تجهيزات فرسوده و غيراستاندارد.JPGاستفاده از تجهيزات فرسوده و غيراستاندارد1024 x 768271 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از تكيه گاه نامناسب 1.JPGاستفاده از تكيه گاه نامناسب 1576 x 76891 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از تكيه گاه نامناسب 2.JPGاستفاده از تكيه گاه نامناسب 21024 x 768209 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از تكيه گاه نامناسب 3.JPGاستفاده از تكيه گاه نامناسب 3768 x 576172 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از دستگاه برقي و دوار فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي.JPGاستفاده از دستگاه برقي و دوار فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي1024 x 768241 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از ساپورت با مقاومت ناكافي.JPGاستفاده از ساپورت با مقاومت ناكافي1024 x 768257 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از ساپورت نامتعادل.JPGاستفاده از ساپورت نامتعادل1024 x 768241 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از ساپورتهاي نامناسب و متحرك به جاي داربست و عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي.JPGاستفاده از ساپورتهاي نامناسب و متحرك به جاي داربست و عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي1024 x 768271 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از شلنگهاي طولاني گاز و ساپورت نكردن كپسولهاي گاز.JPGاستفاده از شلنگهاي طولاني گاز و ساپورت نكردن كپسولهاي گاز1024 x 768138 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از كابلهاي فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي.JPGاستفاده از كابلهاي فرسوده و درپوش فلزي به جاي درپوش عايق و احتمال برق گرفتگي576 x 768143 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از كابلهاي معيوب.JPGاستفاده از كابلهاي معيوب1024 x 768178 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از لاستيك فرسوده.JPGاستفاده از لاستيك فرسوده1024 x 768185 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از لوازم گرمايشي غيراستاندارد.jpgاستفاده از لوازم گرمايشي غيراستاندارد1024 x 768158 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده از لوله گازدار به عنوان تكيه گاه بوم جرثقيل.JPGاستفاده از لوله گازدار به عنوان تكيه گاه بوم جرثقيل1024 x 768133 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استفاده ناايمن از ابزار دوار.JPGاستفاده ناايمن از ابزار دوار576 x 768118 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استقرار كپسول به صورت افقی 1.JPGاستقرار كپسول به صورت افقی 11024 x 768320 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
استقرار كپسول به صورت افقی 2.JPGاستقرار كپسول به صورت افقی 2576 x 768177 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
جانمايي نامناسب و وجود تجهيزات اضافي در اطراف كپسول اطفا حريق كه استفاده از كپسول را مشكل نموده است.JPGجانمايي نامناسب و وجود تجهيزات اضافي در اطراف كپسول اطفا حريق كه استفاده از كپسول را مشكل نموده است576 x 768105 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
داربست ناايمن.jpgداربست ناايمن1024 x 768247 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
ساپورت نامناسب 1.JPGساپورت نامناسب 11024 x 768146 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
ساپورت نامناسب 2.JPGساپورت نامناسب 21024 x 768157 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
عدم استفاده از كلاهك H و ارتفاع ناكافي دودكش و مجاورت دهانه دودكش نزديك پنجره.jpgعدم استفاده از كلاهك H و ارتفاع ناكافي دودكش و مجاورت دهانه دودكش نزديك پنجره1024 x 768371 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
عدم استفاده از لوازم حفاظت فردي.jpgعدم استفاده از لوازم حفاظت فردي1024 x 768243 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
عدم انبارش صحيح مواد نفتي.JPGعدم انبارش صحيح مواد نفتي1024 x 768183 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
عدم رعايت فاصله مجاز دپوي خاك (60cm) و احتمال ريزش از لبه كانال.jpgعدم رعايت فاصله مجاز دپوي خاك (60cm) و احتمال ريزش از لبه كانال1024 x 768372 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
عدم مهار سيلندرهاي تحت فشار و نداشتن كلاهك.JPGعدم مهار سيلندرهاي تحت فشار و نداشتن كلاهك1024 x 768211 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
كار در شرايط ناايمن.jpgكار در شرايط ناايمن1024 x 768295 KB 1394/11/11 13:12 غ.و
1 - 30بعدی