اندازۀ تصویر
  
  
دوسیه: ایستگاه های تقویت فشارایستگاه های تقویت فشار1390/3/2 12:28 غ.و
دوسیه: پالایشگاه هاپالایشگاه ها1390/3/2 12:28 غ.و
دوسیه: خطوط لولهخطوط لوله1390/3/2 12:28 غ.و